GialloSiena CIOTT

Giallo Siena

Ico Bag 10 Ico Bag 25 Ico Big Bag 1 5 Ton Ico Cesta 0 6 Ton Ico Cesta 1 2 Ton Ico Rinfusa
7/15
15/25
20/50
40/60
 
  • 10Kg bagIco Bag 10
  • 25kg bagIco Bag 25
  • 1.5T Big BagIco Big Bag 1 5 Ton
  • 0.6T metal cage Ico Cesta 0 6 Ton
  • 1.2T metal cageIco Cesta 1 2 Ton
  • BulkIco Rinfusa
 
  • 7 - 15mm7/15:
  • 15 - 25mm15/25:
  • 20 - 50mm20/50:
  • 40 - 60mm40/60:
   
pack legend
measures legend